கூடவே பழகின / தெரியாத ஒருத்தன திட்றது வேற. ஒரு வன்மத்த இறக்குறது வேற. தடித்த சொற்கள். அதும் ஒரு குழுவின் மேல. The day can’t get any worse.

Follow

எதோ புரியாதவன் பேசினாப் பரவால்ல. hatred பாத்திருப்பாங்க. கடந்து போயிற முடியும். அது வர்ற நபர்கள் தான்.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.