இசை / பாடிய பாடகர் நம்ம வாழ்வின் ஒரு பகுதியாய் மாறிடுது / மாறுடுறாங்க இல்ல 🥺🥺

RT @savukku@twitter.com

சென்று வாருங்கள் பாலு

//நம் வாழ்வின் எந்த சூழலை எடுத்தாலும் அதற்கேற்றார்போல ஒரு பாலுவின் பாடல் இருந்தே தீரும். தமிழர்கள் பாலுவை ஒரு பாடகராக பார்த்தது இல்லை. தங்களின் வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகவே பார்த்தனர்.//

savukkuonline.com/19361/

🐦🔗: twitter.com/savukku/status/130

Follow

I am an emotional person & trying my best to avoid anything which makes me emotional. I end up opening twitter to see SPB’s memories 😫😭😭

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.