കിളിയിടം വിട്ട് വന്ന മലയാളം ടീയെൽ പീപ്പിൾ #mallutweeps ൽ ഹാജർ വെച്ചാൽ ഫോളോ തരാം

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal