Follow

Kalau ada yg nemu toot minta follow di public, tolong dikasih tau ya, baik baik,

mengingatkan kembali,
admin domain ini minta kita para user untuk berhenti minta follow di public,
yang mau cari mutual boleh via base ya

enjoy toot in

@ttehyung tapi kata stux ini boleh boleh aja asal jangan terlalu sering, kaya dijeda gitu, jadi gimana yang bener? mstdn.social/@stux/10516298814

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal