കിളികളെപ്പോലെ ചിലക്കാനല്ല, ഗജവീരന്മാരെ പോലെ ചിന്നം വിളിക്കാനാണെനിക്കിഷ്ടം. #TootNotTweet 🐘

Follow

@Bibin ബ്ലാസ്റ്റേ......ഴ്‌സ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടക്‌ ടക്‌ ടക്‌

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal