മഴയോട് മഴ
ഒടുക്കത്തെ കാറ്റും..

ഇതൊരു റാഡിക്കലായ മാറ്റമാണ്..

എസ് ഞാനെന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം കണ്ട് പിടിച്ചു.. ഇനിയെന്റെ ചോരയും നീരും ഈയൾട്ടിമേറ്റത്തിലെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്‌ മാത്രമായിരിക്കും..

പണിയ്ക്കൊന്നും പോവാതെ ചുമ്മാ തേരാപാരാ നടക്കുന്നതിന് ആളോൾ ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരണം..

Sobchak boosted

വയ്യഢാ. മഢുത്തു ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ്.‌

Sobchak boosted

ബേ..! ഷോട്ടോൺ ഒന്നേ പ്ലസ്..

വാസപ്പ് ടൂപ്പിൽസ്..

വേറൊന്നുമില്ൽലിപ്പൊ പറയാൻ..

Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.