സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ബഹുമാനിച്ചതാണ് പിണറായി ചെയ്തത് എന്നും പറഞ്ഞ് കൈകഴുകുന്ന അന്തം കമ്മീസ്...

ബഹുമാനിച്ചതല്ല പ്രശ്നം ... കണ്ട വെടികളേയും ഫെമിനിച്ചികളേയും കയറ്റാൻ കാണിച്ച ആ ഉത്സാഹത്തിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് ... സ്വയമേ ശക്തി കാണിക്കാൻ വന്നു വെന്ന് പറഞ്ഞ വരെ സംരക്ഷിച്ചതാണ് എതിർത്തത് .. വിശ്വാസത്തോടെ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഗതാർഹമാണ്.

കുതിരാനിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടലും 2.8 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ച ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസിനും തൃശ്ശൂർ എം പി ടി എൻ പ്രതാപനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ..👏👏👏👏

Hope This will be the end of RSS too..Even Hindus didn't want this bloody organisation anymore!!

It's just one land dispute like many others in court...Not to give damn who wins or who loses..The results won't bring any change..Just another temple or masjid to pull back you again to religious lunatics..

Keep Calm and respect what Judiciary says..The only system which gives bit hope in this country!!

Vivadham toots can be called as tootpastes. Like justpaste.

Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.