தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாக்டர் முத்துலெட்சுமி மகப்பேறு நிதி உதவித் திட்டம் (டி.எம்.எம்.பி.எஸ்) முடிந்தவரை அதிக பெண்களை சேர்க்கும் பரந்த குடையாக உள்ளது. இது, இரு பிரசவங்களுக்கு நிதிப்பலனை... tamil.indiaspend.com/maternity

Show more
Mastodon

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

Mobile apps
The team
Funding