چرا تو هر نمونه ای از Funkwhale ثبت نام میکنم رد میشه درخواستم ؟ :(

جالب تر از اون اینه که ایمیل مدیرش رو پیدا نمیکنم که ایمیل بدم بگم همچین مشکلی پیش اومده

Show thread

رفتم توی نمونه هاب زیلا
hub.hubzilla.de
ثبت نام کردم و رفتم که OTP رو فعال کنم
فعال نشد منصرف شدم برگشتم میگه OTP رو وارد کنید :)))))

۱۵:۴۰ عده ای از کافه طبقه زیر زمین موفق شدند با خانواده های خود تماس بگیرند
۲۱:۴۴ تصمیم به تخریب بخش باقی مانده ساختمان متروپل گرفته شد.

خط زمانیو با کبوتر فرفری زیبا میکنن؛ نه نود...
حالا نودم باشه چه بهتر :))

Dear open source users,

If the author of your favorite open source app has announced they stopped developing and supporting the app (because they're frustrated and possibly burned out), please don't suggest they do more free work so that you can continue using the app.
Instead, consider thanking them for their past work and let them know that you enjoyed their app.

Regards,
another open source developer

In Gedenken an
In memory of
Til minde om
En mémoire de
In memoria di
Ter nagedachtenis aan
Dla uczczenia pamięci
В память о
В пам'ять про

#fairemail my #acrylicpicture

مام جوری قطعش میکنن دکل 4G رو خاموش میکنن کلا

mastodon.online/@Cinorid/10833

بازی جدید رسید
از خفاش به میمون...

misinfo 

#FediTips Members of the Fediverse are called "feds". Hello, feds!

چطوری میشه مطمئن شد یه نرم افزار آزاد هست؟
@danialbehzadi

What makes you laugh? Go do it, watch it, read it, if you can.

ماستودون اینجوریه که تو میخوای جواب یه نفرو بنویسی ولی اون هرکی تا ته بوق بغلی ریپلای زده رو منشن میکنه :)))))))))

twitter.com/jason_koebler/stat

RT @jason_koebler@twitter.com

NEW: We obtained an internal police doc about driverless car programs that says they are "recording their surroundings continuously," footage is available to cops, and that it's been used for investigations. Driverless cars are persistent moving spy cams

vice.com/en/article/v7dw8x/san

🐦🔗: twitter.com/jason_koebler/stat

به نظرم یکی از آرزو های خوب داشتن یکی دوتا همراه توی خوط زمانیه که واسه حرفاشون کلی نظر داشته باشی ؛ واستون آرزو میکنم.
ینی لاگین میکنی میبینی 8 ساعت گذشته :))))))

بیش از یک ساله که Oversec دیگه بروزرسانی نمیشه

Currently, what social network(s) do you use with #Fedilab?

Show older
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal