இன்றைய கழகப் பொதுக்குழுவில்,

கழகத் தலைவராக நான் கொண்டுவந்த தனிச் சிறப்புத் தீர்மானம்

youtu.be/Kv4RyS2snnY

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal