روزای من تو زندگی قبلی‌شون چینی بودن.

اینا نتایج کنکورو دارن دیر می‌دن که حواسا رو از سیل پرت کنن.

کاریکلماتور ناپسند (+۱۸) 

دوستان آلت‌ها وقتی از هم ناامید می‌شن برای هم خایهٔ یأس می‌خونن.

کاش می‌شد روحمو بندازم تو لباسشویی بلکه غماشو بشوره ببره.

دوستان لوازم آشپزخونه وقتی نت ندارن می‌رن کابی‌نت.

اگه به دوست‌پسراتون خیانت نمی‌کردید الان این همه کاربر کالی لینوکس نداشتیم.

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal