Follow

RT @ASg1956@twitter.com

Ah Bhi Kisi Ko Koi Shak/Sandeh Hai Ki BJP Ki Sarkaren Har Rajya Mein Ek Maha Gadhe Dwara Chalaya Jaa Raha Hai Aur Uski
"Dhenchu Dhenchu Team" Ki Tarah Kaam Kar Rahi Han... twitter.com/Mohd_Salman0020/st

🐦🔗: twitter.com/ASg1956/status/124

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal