Follow

RT @StadiaCat
🐲 Dreamworks Dragons: Legends of the Nine Realms ja disponible a

Només tu pots tornar la pau als regnes interconnectats de gel, foc i foscor, entre d'altres. Aviva les flames dins teu i aixeca el vol.

Disponible per 39,99 euros.

stadia.google.com/game/dreamwo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal