Follow

RT @FGC
⚠️ Línia Barcelona-Vallès: Els trens de la línia S1 circulen amb un retard de 10 minuts entre les estacions de Terrassa Rambla i Terrassa Nacions Unides per indicacions de Cossos de Seguretat.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal