RT @ark_wieczorek@twitter.com

@AntaresPL@twitter.com @Juliuszk@twitter.com Prywatność wg Apple to zabieranie interoperacyjności i zamykanie użytkownika w ekosystemie 🍏. Prawdziwa prywatność jest wtedy kiedy użytkownicy mają kontrolę nad swoimi danymi.

🐦🔗: twitter.com/ark_wieczorek/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal