பொன்னாய்ப் பூவாய்ப் பொலிந்த ஞாயிறு வாழ்க! அயில்விழி தமிழணங்குகளின் செவ்விதழில் கமழும் புன்சிரிப்பு வாழ்க! தினவெடுத்த தமிழ் மறவர் தோள் வாழ்க! என் தாய்த்தமிழ் வாழ்க! என் தமிழ்நாடு வாழ்க! 🙏

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal