La millor llibreria de la ciutat té Mastodon! Quina alegria...

@aldarull

@unmes @aldarull Sense ser cap expert en llibreries, tinc especial simpatia per les que conec més d'aprop i tener projectes transformadors com l'Aldarull a Gràcia, la Ciutat Invisible a Sants o la Rocaguinarda (on sovint m'hi trobareu de llibreter) al Guinardó

@blankfosk @aldarull gran! A veure si mai em puc passar per Rocaguinarda doncs, que les altres les conec força també ☄️🌱

Follow

@unmes @blankfosk @aldarull Per Lleida us recomano molt la llibreria anarquista Maria Rius. Estan molt implicades amb la ciutat i en diversos projectes molt interessants.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal