ആഹാ.. മഴ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ആകാശം നോക്കി ഉറപ്പിച്ചത് ശേഷം ആണ് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത്!!.

അപ്പോ ദെ മഴ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.