മൊബൈൽ ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരിടത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് വച്ചാൽ മാത്രേ ഫോൺ ചാർജാകുന്നുള്ള്
കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ കേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും

മാസ്റ്റഡൺ അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയ ഞാൻ.

ടൂട്ടാത്തവൻ ടൂട്ടുമ്പോൾ ടൂട്ടം കൊണ്ട് ആറാട്ട്.

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal