ഇന്നെന്താ പ്രോഗ്രാം

ഈ തലവേദനക്ക് ഒരു അന്ത്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.

പൂച്ചകളെ ഇഷ്ടമാണ്. ഡോഗ്സിന്റെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല

എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു.

ഇതിൽ മൊത്തം പൂച്ചേടെ ഇമോജി ആണല്ലോ

Show older
Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal