ഇന്നെന്താ പ്രോഗ്രാം

ഈ തലവേദനക്ക് ഒരു അന്ത്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.

പൂച്ചകളെ ഇഷ്ടമാണ്. ഡോഗ്സിന്റെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല

എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു.

ഇതിൽ മൊത്തം പൂച്ചേടെ ഇമോജി ആണല്ലോ

Show older
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.