ابرآروان گفت نمیتونیم روی ابرک دوتا ip بدیم برگام ریخت!
پروژه کنسل شد، داریم می‌ریم از دیتاسنتر ها مستقیم بگیریم

@ParhamNikdouz توضیح خاصی ندادند، منم حقیقتاً دنبالش نرفتم، از همین که بعد از دو هفته مشکلم حل شده بود خرسند بودم

Sign in to participate in the conversation
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.