நித்யானந்தா ஆசிரமத்தை அதிரடியாக மூடியது மாவட்ட நிர்வாகம்!

#Nithyananda #Gujarat

ஹாய்....🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

அடுத்து...முதலிரவுக்கு வாங்கும் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் 'காமத்துப்பால்'அதிகாரத்தில் இருந்து குறள்கள் பிரிண்ட் செய்து தரப்படும்.

நாம் இருக்கும்போது மட்டும் நம்மை பற்றி நினைக்கும் உறவைவிட நாம் இல்லாதபோதும் நம்மை பற்றி நினைக்கும் உறவு கிடைப்பது தவமே..

All My Twitter ID's Suspended 😒😥😢

Here after only in MASTODON ❤️

@stux ❤️

எப்போதும் கருணையுடன் இருங்கள். முடிந்தால் இறக்கும் வரை. எப்போதும்:)))

நானும் ஆட்டய போட்டுத்தான் டூட்டு போட்ருக்கன்...boost போட்டுவிடவும் பிடித்திருந்தால்.

Show more
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.