பேசுறதெல்லாம் பாஜகவுக்கு சொம்படிக்கிற மாதிரியே பேசுறது...

அப்பறம் அதுவா வந்து 'என் மீது சிலர் பாஜக சாயம் பூச முயற்சிக்கிறார்கள்'னு ஒளற வேண்டியது...

பைத்தியமா இவன்...

ரசினி எதுக்கு இன்னக்கி வந்து பெனாத்துறாரு...

ஓ... டீமானிடைசேசன் பத்தி பேசுறத மடைமாத்த பாஜக சங்கி நாய்க பண்ற வேலையா..?

ரசினி எதுக்கு இன்னக்கி வந்து பெனாத்துறாரு...

ஓ... டீமானிடைசேசன் பத்தி பேசுறத மடைமாத்த பாஜக சங்கி நாய்க பண்ற வேலையா..?

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal