നമസ്തേ പാലക്കാട്‌ 😁

നമ്മൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വെത്യാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം വേറെ വേറെ പേര് ഉള്ളത്

ഇമ്മാതിരി ഉള്ള ബിപ്ലബ് കുമാർ ഒക്കെ അവിടെ ജയിച്ചു സിഎം ആവാണെങ്കി അവിടെ ജനങ്ങൾ ഒക്കെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണം ഒക്കെ എമ്മാതിരി വെറുത്ത് കാണും

എന്തോ ആ എരൈസ് അളിയനെ കണ്ടാ ഒരു സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും... കപട വിനയവും ഓവർ സ്ത്രീ പക്ഷ ഡയലോഗും...

ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല... ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ സ്വയം ഒരു വേലി കെട്ടി അതിൽ ഒതുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.. എന്നിട്ടും വരുന്നവരെ ശരിയായ എന്നെ അല്ല കാണിക്കാറുള്ളത്....

എല്ലാം വിറ്റു തള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ???

അന്നത്തെ കുടുംബ ചിലവിന് തറവാട്ടു വക വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കാർണോരെ ആണ് എനിക്ക് ജീ നെ കാണുമ്പോ ഓർമ്മവരുന്നത്

എതിർ പാർട്ടികളെ ആരോപിക്കുന്ന അതെ വർഗീയത നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക

വെറുപ്പിക്കുന്ന ലെവൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാതിരുന്നുകൂടെ

കൊടുക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥ തിരികെ കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢി ആവാതിരിക്കുക

വരിക്കു നിന്ന് കുറ്റം പറയുന്ന പലർക്കും അത് സാധിക്കാതിരുന്നതിന്റെ വിഷമം തീർക്കൽ ആണ് സത്യത്തിൽ

ചിന്തകളിൽ മാത്രമല്ല ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ വരെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിഷം കലക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ഒരു പ്ളേറ്റ് സമോസയിൽ തുടങ്ങിയ ആത്മബന്ധം

എല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കിളി പോയ ആൾക്കാർ അല്ലേ

ഒരു ലൈൻ ഓഫർ അല്ലേ ആ വരുന്നേ 😬

കാണാത്ത പോലെ ഇരുന്നേക്ക

അവിടെ കൂടുതൽ ആരോടും കമ്പനി ആവാതെ ഇരിക്കുന്നതാ സേഫ്

സ്വന്തം നിലയിൽ ഉടക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോയി പിന്നെ കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടാൻ ഉള്ള വിശാല മനസ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക്

Show older
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.