Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω, να γελάσω η να τα σπάσω όλα

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal