അലക്സാ പ്ലേ ഇന്നീ തീരം തേടും തിരയുടെ പാട്ടിൽ..

ഞാനൊറിജിനലാണ് വേരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടോക്കെ ആർക്ക് വേണം. :0060:

സക്‌സസ് സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരുത്തനേം ഈ പടി ചവിട്ടിക്കരുത്.

ഹായ് അശ്വത്യച്ചു 💕

വേൾഡ് പീസിന് വേണ്ടി ടൂറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂറ്റ്.

ആസ് ഫാർ ബാക്ക് ആസ് ഐ കാൻ റിമമ്പർ ഐ ഓൾവെയ്‌സ് വാന്റഡ് റ്റു ബി എ ടൂറ്റർ.

ടസ്‌കിയില്ലാത്തവന്റെ വിഷമം ഇല്ലാത്തവന് മാത്രേ മനസ്സിലാവൂ പുണ്യാളാ..

നോ ടൂട്ടപ്പ്‌സ് ഗയ്‌സ്. ഇവിടെ ഞാനനോണിയാണ്.

സ്റ്റക്ക്‌സ് കോഴിയാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം റിപ്ലൈ കൊടുക്കുള്ളൂ.

ടൂറ്റിറ്റ് ടൂറ്റിറ്റ് വലിയൊരു ടൂറ്റർ ആവണം.

സ്റ്റക്ക്‌സ് ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം.

ഫികരിയെനിക്കൊരു mastodon ആപ്പുണ്ടാക്കി തരണം.

ഹായ് ധാത്രിക്കുണ്ടിയേടത്തി.

ടസ്ക്കിക്ക് എന്നോടെന്തോ വിരോധമുണ്ട്. :0030:

Show older
Mastodon 🐘

Discover & explore Mastodon with no ads and no surveillance. Publish anything you want on Mastodon: links, pictures, text, audio & video.

All on a platform that is community-owned and ad-free.
Hosted by Stuxhost.