از این به بعد فرانت کارا هم میشه گفت برنامه نویسن
@UbuntuIranParty

ارائه نصب فدورا به جای اوبونتو نداریم؟
@UbuntuIranParty

جای پوریا خالی بگه هیچکدومتون برنامه نویس نیستید
@UbuntuIranParty

Mastodon 🐘

A general-purpose Mastodon server with a 1000 character limit.

Support us on Ko-Fi Support us on Patreon Support us via PayPal